ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ค. 60 ครูบุคลากร เริ่มปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2560
โรงเรียน ครูบุคลากร
04 พ.ค. 60 กิจกรรมอบรมชี้แจงการจัดทำโครงการ
โรงเรียน วิชาการ
08 พ.ค. 60 นักเรียนเก่าหญิงรับหนังสือเรียน
โรงเรียน เจ้าหน้าที่หนังสือ
09 พ.ค. 60 นักเรียนเก่าชายรับหนังสือเรียน
ห้องหนังสือ เจ้าหน้าที่หนังสือ
10 พ.ค. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนอนุบาล1
แผนกอนุบาล ครู-พี่เลี้่ยง และเจ้าหน้าที่โครงการ
11 พ.ค. 60 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่1/2560
อาคารอเนกประสงค์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ
15 พ.ค. 60 เปิดเทอมใหม่ ประจำปีการศึกษา1/2560