ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม จดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรกเป็นปอเนาะ ตั้งขึ้น ณ บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2509 โดย นายปิ เจะมิง เป็นผู้ได้รับอนุญาต และมี นายหะยีการิยา บีรู ซึ่งจบการศึกษาด้านอัลกุรอาน จากนครมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นโต๊ะครู โดยในระยะเริ่มแรกรับเฉพาะนักเรียนที่เป็นคนในหมู่บ้านเท่านั้น ต่อมาได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนในด้านการเรียนการสอนอ่าน คัมภีร์อัลกุรอาน ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านอื่นๆส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี
             วันที่ 23 มกราคม 2517 นายปิ เจะมิง ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเปลี่ยนสภาพจากปอเนาะเป็น โรงรียนในนาม โรงเรียนบ้านราวอพร้อมกับได้ย้ายสถานที่มาอยู่ ณ เลขที่ 72 หมู่ที่ 1 ตำบลดอน อำเภอ ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบันของโรงเรียน เปิดสอนวิชาศาสนา ภาษาอาหรับ และภาษาไทย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปับปรุงส่งเสริมปอเนาะของเขตการศึกษา 2 .. 2504 ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4 โดยมีนายปิ เจะมิง เป็นผู้รับใบอนุญาต นายหะยีซาการียา บีรู เป็นผู้จัดการ และนายฮามะ เจะมิง เป็นครูใหญ่ มีอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง
            ในปีเดียวกันนี้โรงเรียนบ้านราวอ ได้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนากอรีปัตตานีโดยเปิดอบรมนักกอรี(นักอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน) จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อันประกอบด้วยจังหวัด สตูล สงขลา นราธิวาส ยะลา และปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียง คือ พัทลุง และกระบี่ โดยมีหะยีอับดุลเลาะ ซอเซวี ชาวกรุงเทพฯ เป็นประธานศูนย์ฯ ได้ทำการมอบวุฒิบัตรแก่นักกอรีที่สำเร็จในการอบรมครั้งนี้ ในวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2517 ณ โรงเรียนบ้านราวอ
            ปี พ.. 2524 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านราวอ เป็น โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลามและก่อนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (.1-.3) .. 2521 ในปี พ.. 2525 โรงเรียนได้ใช้หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับ 3 - 4 .. 2522 และต่อมาในปี พ.. 2531 ได้เปิดสอนเสริมในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.. 2525 ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
            ปี พ.. 2541 โรงเรียนได้รับอนุญาตเปลี่ยนสภาพโรงเรียน จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.. 2525 มาตรา 15(2) เป็นโรงเรียนฯในมาตรา 15(1)
            ปี พ.. 2543 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.. 2521 (ปรับปรุง 2533) แผนการเรียนอังกฤษ-คณิต มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นแรก จำนวน 85 คน เป็นชาย 31 คน เป็นหญิง 54 คน
            ปี พ.. 2545 นายหะยีการิยา บีรู โต๊ะครูและอดีตผู้จัดการโรงเรียน เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคหัวใจ ณ โรงพยาบาลปัตตานี ในวัย 75 ปี
และในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.. 2544 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 ในช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
            ปี พ.. 2546 โรงเรียนมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นรุ่นแรกจำนวน 30 คน เป็นชาย 11 คน เป็นหญิง 19 คน ในจำนวนนี้สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี โดยวิธีรับตรง (เอนท์ฯ ตรง) ได้จำนวน 4 คน ในสาขาวิชาเอกอิสลามศึกษา ของวิทยาลัยอิสลามศึกษา วิชาเอกรัฐศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ และมลายูศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาเอกละ 1 คน
           ปี พ.. 2548 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพเป็นปีแรกโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2548ประเมินระดับคุณภาพในระดับดี
         ปี พ.ศ. 2549โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรสามัญศึกษาแผนกวิทย์ คณิต มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 เป็นปีแรกและมีจำนวนนักเรียน 65 คน และในปีเดียวกันโรงเรียนได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม ในนาม นายมะตารอยี บีรู เป็นประธานมูลนิธิ และปีนี้เช่นกันนักเรียนได้สอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 5 คน
           ปี พ.. 2552 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2552 และทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอนักเรียนชาย อาคาร 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง
       ปี พ.ศ. 2553 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สถานศึกษาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ และทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และใช้ในปีการศึกษา 2553 อย่างเป็นทางการ
          ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้ขออนุญาตใช้อาคารและขยายความจุนักเรียน เป็นจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 46 ห้อง และรับจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,070 คน และเป็นปีแรกเปิดหลักสูตรวิชาทหาร (นศท.) นักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 คน เริ่มเรียนปีการศึกษา 2555 ในปีเดียวกันทางโรงเรียนขออนุญาตเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 1 เหล่า โดยผู้กำกับลูกเสือ นางสาวอิทธิศานต์ หะยีเจ๊ะนะ เปิดรับหลักสูตรในปีการศึกษา 2555 เช่นเดียวกัน
          ปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้ขออนุญาตขยายหลักสูตรระดับปฐมวัย ในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นอนุบาล 3 เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2556 และประกาศเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,190 คน
          ปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้ขออนุญาตขยายหลักสูตรระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จะเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2557 และได้ปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อแยกส่วนระดับอนุบาล และระดับประถม เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแล ควบคุม และทางโรงเรียนได้ขยายที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารละหมาด 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง