ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาโรงเรียน

           "ใฝ่เรียนรู้ มั่นปฏิบัติ สู่การเผยแผ่"

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีความรู้ความสามารถ เทียบพร้อมด้วยคุณธรรม นำความรู้สู่ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข