ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจของโรงเรียน 


1.   ส่งเสริมและยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.   พัฒนาการจัดการศึกษาในเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชนและสังคม

3.   พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน โดยยึดการมีส่วนร่วม

4.   พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

5.   จัดระบบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6.   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ

7.   พัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และจิตใจ

8.   ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนและสังคม

9.   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

10. จัดระบบการบริหารงานตามศักยภาพของบุคลากรโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ

11. ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในอนาคต

12. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ