ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

                   โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม จัดการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งมี 3 หลักสูตร คือ

          หลักสูตรอิสลามศึกษา

-                   อิสลามศึกษาตอนต้น      (อิบตีดาอียะห์)   ชั้นปีที่ 1 - 4

-                   อิสลามศึกษาตอนกลาง    (มุตตาวาซีเฏาะ) ชั้นปีที่ 5 - 7

-                   อิสลามศึกษาตอนปลาย   (ซานาวียะห์)     ชั้นปีที่ 8 - 10

 หลักสูตรสามัญ

-                   แผนกอนุบาล              อ.1 - อ.3

-                   แผนกประถมศึกษา        ป.1 - ป.6

-                 แผนกมัธยมศึกษา          ม.1 - ม.6 (สายวิทย์-คณิต/สายศิลป์-อังกฤษ)

           หลักสูตรภาคค่ำ(สำหรับนักเรียนประจำหอพัก)

-                   กีตาบ

-                   อัลกุรอาน