ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ
ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ

รงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งทางด้านผู้บริหาร ครู และนักเรียนเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางวิชาการตลอดจนมุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะต่างๆ นำไปสู่ความสำเร็จและความภาคภูมิใจให้แก่โรงเรียน  ดังนี้

ปี 2546

    ·         รางวัลชนะเลิศ ประเภทเทเบิลเทนนิสชายรุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันเจลาปีเกมส์ 2003

    ·         รางวัลชนะเลิศ ประเภทเซปัคตะกร้อชายทั่วไป การแข่งขันเจลาปีเกมส์ 2003

 

ปี 2548

    ·         รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา การประกวดโครงการอย.น้อย ประจำปี 2548

    ·         รางวัลระดับทองแดง การประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ปะนาเระ ร่วมกับ สพฐ.ปน 1

 

ปี 2550

    ·         รางวัลชนะเลิศประเภทแฮนด์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬา อบจ. สช.สัมพันธ์ ครั้งที่ 6


ปี 2551

    ·         รางวัลชนะเลิศประเภทแฮนด์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬา อบจ. สช.สัมพันธ์ ครั้งที่ 7

 

ปี 2552

    ·         รางวัลชนะเลิศ การทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ประเภทเยาวชนหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

ปี 2553

    ·        นักเรียนได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ระดับภาคใต้  ในการทดสอบความรู้ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์บริษัทเสริมปัญญาจำกัด(นางสาวฮาซีณา  วาลี)

    ·        นักเรียนได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ระดับจังหวัดปัตตานี ในการทดสอบความรู้ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์บริษัทเสริมปัญญาจำกัด (นางสาวเลียนา  เจะเตะ)

 

ปี 2554

    ·        รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่าเรื่องสั้นเป็นภาษามลายู มหกรรมวิชาการ สบย.12 ยะลา

    ·        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขับร้องเพลงอนาซีด โครงการร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น ครั้งที่ 3

    ·        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันบทเพลงอนาซีด ประเภททีมหญิง มหกรรมวิชาการ สบย.12 ยะลา

 

ปี 2555

·         รางวัลถ้วยพระราชทานการประกวดขับร้องเพลงอนาซีดในโครงการสัมพันธ์ฉันพี่น้องชายแดนใต้ ครั้งที่ 3   และรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 3 (กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า)

·         รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายู  3 ปีซ้อน ในมหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้(สบย.12 ยะลา)

·         รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และรางวัลชมเชย  ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ-ภาษามลายู-ภาษาไทย  (โดยสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

·         รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ  บรรยายธรรมภาษาไทยและภาษามลายู ในมหกรรมวิชาการจังหวัดปัตตานี (สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี)

·         รางวัลชนะเลิศ การอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอาน  แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  และการขับรองเพลงมลายูในมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ (โดย สบย.12ยะลา)

 

ปี 2556

·        รางวัลพระราชทานโครงการพัฒนาและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปีพุทธศักราช 2556โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  (นางสาวอามีเนาะ  บีรู)

·         รางวัลชมเชย โครงการพัฒนาและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปีพุทธศักราช 2556 (ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่)

·         รางวัลครูดี ศรีปัตตานี ประจำปี 2556 (นางสาวต่วนริสา ต่วนสุหลง)

·         รางวัลชนะเลิศกิจกรรมขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มหกรรมเสริมหลักสูตรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2556)

·         รางวัลรองชนะเลิศกิจกรรมโต้วาที ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มหกรรมเสริมหลักสูตรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2556)

·         รางวัลชนะเลิศการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2556 (ประเภทสถานศึกษา)

 

      ปี 2557

·         รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดชมรม TO BE NIUMBER ONE ระดับจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2557