ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร(ประถม)

                                  บุคลากร ปีการศึกษา 2557 (แผนกประถม)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วิชาเอก

ตำแหน่งปัจจุบัน

1

นางสาวฮานาน รอกา

การประถมศึกษา 

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

2

นางสาวซูนีต้า มะลี

การประถมศึกษา

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

3

นางสาวยาวาเฮ เซ็งมิง

คอมพิวเตอร์ศึกษา

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

4

นางสาวอาสน๊ะ เต๊ะ

การประถมศึกษา

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

5

นางสาวฮายาตี ปะจิ

วิทยาศาสตร์

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

6

นางสาวอุสนีตา สะอิ

ภาษาอังกฤษ(หลักสูตรนานาชาติ)

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

7

นางสาวฮารีนา อาแซ

ภาษาไทย

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

8

นางสาวอายือมะ หะมะ

การประถมศึกษา

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/ครูประจำวิชา

9

นางสาวแวนูรียะห์ ลันจา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ/งานวัดผลและประเมินผล

10

นางสาวเจะยาวาเฮ หะยีดอเลาะ

การประถมศึกษา

เลขานุการฝ่ายวิชาการ/ครูประจำวิชา

11

นางสาวโนรมา ยูโซ๊ะ

สังคมศึกษา

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล/ครูประจำวิชา

12

นางสาวหัสนา สุเด็น

คณิตศาสตร์

ผู้ช่วยงานปกครอง/ครูประจำวิชา

13

นางสาววัรดะห์ เจ๊ะหะ

อิสลามศึกษา

รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา/ครูประจำวิชา

14

นายมาหามะนอรี แซซอ

การประถมศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ครูประจำวิชา

15

นายอาหามะ มะซะ

รัฐศาสตร์(การปกครอง)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา/งานปกครอง/ครูประจำวิชา

ข้อมูลบุคลากร(อนุบาล)

                                บุคลากร ปีการศึกษา 2557 ( แผนกอนุบาล )

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

วุฒิ

สาขา

ตำแหน่ง

1

นางรอซีดะห์ บีรู

ม.6

มัธยมศึกษาตอนปลาย

รองผู้อำนวยการ

2

นางสาวสูฮัยนี ยาลาแว

วท.บ.

เคมี

ฝ่ายวิชาการ

3

นางสาวอัสยะ ดอรอแมง

ศศ.บ.

นิเทศศาสตร์

การเงิน

4

นางสาวนายีฟะฮ์ ดอรอแมง

ปวส.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บุคลากร

5

นางสาวสีตีอายา มะลี

ศษ.บ.

การประถมศึกษา

ครูประจำชั้น อ.1/1

6

นางสาวซารีฟ๊ะ ดอฆอ

ศศ.บ.

อิสลามศึกษา

ครูประจำชั้น อ.1/2

7

นางสาวซอลีฮะ เจะมิง

ศศ.บ.

สวัสดิการสังคม

ครูประจำชั้น อ.1/3

8

นางสาวสารีนา ลันจา

ศษ.บ.

การประถมศึกษา

ครูประจำชั้น อ.2/1

9

นางสาวรอกีเย๊าะ สะนิ

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

ครูประจำชั้น อ.2/2

10

นางสาวนูรฮาซามี แมเฮาะดำ

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

ครูประจำชั้น อ.2/3

11

นางสาวแวอานัสรี เร๊ะดือแม

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

ครูประจำชั้น อ.3/1

12

นางสาวสะดียะห์ หะแว

วท.บ.

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ครูประจำชั้น อ.3/2

13

นางสาวนูรีดา สะแลแม

อ.ศษ.

การศึกษาปฐมวัย

ครูพี่เลี้ยง อ.1/1

14

นางสาวอีมาน ดาโอะ

ม.6

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูพี่เลี้ยง อ.1/2

15

นางสาวนูตาสนิล สาและ

ม.6

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูพี่เลี้ยง อ.1/3

16

นางสาวพาตอนะ มะเส็ง

ม.6

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูพี่เลี้ยง อ.2/1

17

นางสาวนูรีซำ บาโง

ม.6

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูพี่เลี้ยง อ.2/2

18

นางสาวซูรียานี มะลี

ม.6

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูพี่เลี้ยง อ.2/3

19

นางสาวคอลีเยาะ บือราเฮง

ม.6

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูพี่เลี้ยง อ.3/1

20

นางสาวฟาดีละห์ เจะแม็ง

ม.6

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูพี่เลี้ยง อ.3/2