ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน(ประถม)

ข้อมูลนักเรียนประถมประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับที่

ชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม (คน)

ชาย

หญิง

1

ป.1/1

25

18

43

2

ป.1/2

25

17

42

3

ป.2/1

36

8

44

4

ป.3/1

13

23

36

5

ป.4/1

22

22

44

6

ป.5/1

22

18

40

7

ป.6/1

5

6

11

รวมทั้งสิ้น

148

112

260

ข้อมูลนักเรียน(อนุบาล)

ข้อมูลนักเรียนอนุบาลประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับที่

ระดับชั้นอนุบาล

จำนวนนักเรียน

1

1/1

40

2

1/2

39

3

1/3

39

4

2/1

40

5

2/2

40

6

2/3

40

7

3/1

39

8

3/2

40

รวม

317