ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมะตารอยี บีรู
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรอบียะ บีรู
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอามีเนาะ บีรู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอับดุลเลาะ สนิ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอิบรอเฮง ยีเงาะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายมูฮำมัดรุสดี ปูเตะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการสามัญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาแลฮะ เดง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :