ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มศาสนา

นายบีดิง บีรู
อุสตาซ

นายอาหามะ อาแวกะจิ
อุสตาซ

นายเจ๊ะวานิ เจ๊ะมะ
อุสตาซ

นายซอบือรี บินยะกูบ
อุสตาซ

นายอับดุลรอแม กียะ
อุสตาซ

นายมะเภาซี สาหะ
อุสตาซ

นายมะกือตะห์ กาเซง
อุสตาซ

นายรอสดี สามะ
อุสตาซ

นายมุคตารี เบ็ญสอและ
อุสตาซ

นายฮาซัน เจ๊ะปิ
อุสตาซ

นายอารซู เจะแม็ง
อุสตาซ

นายธนะพล หะยีเจ๊ะแว
อุสตาซ

นายอาดือนัน อาแว
อุสตาซ

นายฮานิฟ เจะนิ
อุสตาซ

นายบาราเฮง มะลี
อุสตาซ

นายมะรอสลี เจะแม็ง
อุสตาซ

นายสะมะแอ แวโต
อุสตาซ

นายอัซมี เจ๊ะแว
อุสตาซ

นายมะยาเอ๊ะ มีทอง
อุสตาซ

นายโสนิล เจะนิ
อุสตาซ

นายยะยอ ลาเตะ
อุสตาซ

????????
อุสตาซ

????????
อุสตาซ

????????
อุสตาซ

????????
อุสตาซ

????????
อุสตาซ

????????
อุสตาซ

นางสาวมาลินี จินุ้ย
อุสตาซาห์

นางสาวฮามีเล๊าะ สะมะแอ
อุสตาซาห์

นางสือหน๊ะ สาแม็ง
อุสตาซาห์

นางสาวอัสมะ วาปิ
อุสตาซาห์

นางสาวพารีดะห์ ยีมะเด็ง
อุสตาซาห์

นางสาวนาซีฟะ อีแมดอสะ
อุสตาซาห์

นางสาวฟาตีเมาะ เปะอะรอมิน
อุสตาซาห์

นางสาวไซนับ เลาะเยะ
อุสตาซาห์

นางสาวนูรอายนี บือราเฮง
อุสตาซาห์

นางสาวคูไซมะห์ เจ๊ะหะ
อุสตาซาห์

นางกามีละห์ สาเมาะ
อุสตาซาห์