ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมารียัม อาโละ
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวซูพียะห์ เจ๊ะยิ
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน,ครู

นางสาวปาตีเมาะ เจะเอ๊ะ
ครูสามัญ

นางสาวมูนา เตะ
ครูสามัญ

นางสาวซารีนา ตาเห
บรรณารักษ์,ครู