ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวซานียะห์ คาเดร์
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวซวยบะห์ ยามา
งานวัดผลประเมินผล,ครู

นางสาวอิทธิศานต์ หะยีเจ๊ะนะ
ผู้ช่วยวิชาการ

นางสาวอาลา สาเระ
ครูสามัญ

นางสาวสาแลฮะ เด็ง
ครูสามัญ

นางสาวสามียะห์ ซิมา
บรรณารักษ์,ครู

นายนุมีซัน เจ๊ะมะ
ผู้ช่วยวิชาการ

นางสาวฟาตีมะห์ สาแม
ครูสามัญ