ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวซีฮาม โตะ
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวคูยีฮา สาและ
เจ้าหน้าที่ธุรการ,ครู

นางสาวอามีเนาะ หะยีสะรี
ผู้ช่วยบริหารงานบุคคล

นางสาวอารีซา สาแล๊ะ
ครูสามัญ

นางสาวนารีฮัน เจ๊ะแม
ครูสามัญ

นางสาวไซนับ เจะปอ
ครูสามัญ

นางสาวยาสมีน เจ๊ะมิง
ครูสามัญ

นางสาวนูรียะห์ มะสาแม็ง
วิชาการสามัญ,ครู

นางสาวนูรยานี ซือรี
ฝ่ายแนะแนว,ครู

นางสาวอาอีเสาะ บงสะอะ
ครูสามัญ