ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรัชนี มุกาวี
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสัมรี อาลี
ฝ่ายปกครอง

นายมูฮัมหมัดการารุดดีน ค็อยรุดดีน
ผู้ช่วยแนะแนว

นายอาหามะ ยะโก๊ะ
ครูสามัญ

นายอาบีดิง เจ๊ะโซะ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป