ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวซากีนะห์ บุงวัง
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายดุษฎี ณปัตตานี
ครูสามัญ