ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอัลกาวซาร์ สามะเตะ
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวมาสีเตาะ ตีโด
ครูสามัญ

นายมูฮำมัดซากี คาเดร์
ครูสามัญ/งานสภานักเรียน