ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกูรีดา ลาเตะ
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสารูนิง สาแม็ง
งานแนะแนว/กยศ.

นางสาวอารีซา สะนิ
ครูสามัญ

นายอิบรอฮีม คาเรง
ครูสามัญ