ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวซัมรา สาและ
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมูรณี ตาเฮ
งานวัดผลประเมินผล,ครู

นางสาวพาฎีละ เจ๊ะเลาะ
ครูสามัญ

นายมันโซร์ เจะโมง
ครูสามัญ

นางสาวดาอีซา สะแม็ง
ครูสามัญ

นางสาวนาฟียะ สาและ
ครูสามัญ

นายอับดุลการิม เจะอาแซ
ครูสามัญ